Έρευνα πάνω στις Δεξιότητες που απαιτούνται για τα Επαγγέλματα που σχετίζονται με την
Ανανεώσιμη Ενέργεια

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας για τις δεξιότητες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα του τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου NE(W)AVE: reNEWable e-Vet learning.

Μέσω αυτής της συγκριτικής ανάλυσης, το έργο στοχεύει στην περιγραφή της κατάστασης στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και στον προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας προσαρμογής των δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους. Επιπλέον, η έρευνα επισημαίνει τις αναντιστοιχίες μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούνται από την αγορά και των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρονται στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας σε αυτές τις χώρες.

Για τη σύμπραξη του έργου NE(W)AVE, η έρευνα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του περιεχομένου ενός δωρεάν, εξ αποστάσεως μαθήματος, μέσω του οποίου οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι ΕΕΚ θα μπορούν να αναβαθμίσουν ή να προσαρμόσουν τις υπάρχουσες “πράσινες” δεξιότητές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλάδου.

Download: ENELESITDE