Ένα e-toolkit για δασκάλους και εκπαιδευτές

Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για επαγγελματίες της εκπαίδευσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το έργο NE(W)AVE υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των μεντόρων, μέσω της παροχής εκπαίδευσης για την απόκτηση νέων ή τη βελτίωση των υπαρχουσών δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και εποπτείας, καθώς και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. Έχοντας αυτό ως στόχο, θα αναπτυχθεί το e-toolkit, ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα βασίζεται σε νέο εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να εκσυγχρονίσουν και να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρουν στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, προωθώντας τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του Έργου σε ευρύτερο επίπεδο και αξιοποιώντας για την ανάπτυξή του διάφορα εργαλεία (βίντεο, διαδραστικούς πόρους, κλπ.). Μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ αναμένεται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μεθόδους αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην ΕΕΚ, καθώς και να αυξήσουν τον ενδιαφέρον τους για τη χρήση της εξ αποστάσεως προσέγγισης και τις ευκαιρίες κινητικότητας για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. Καθώς λειτουργεί ως οδηγός, το e-toolkit διαθέτει υψηλές δυνατότητες προσαρμογής και μετάδοσης σε ευρύ επίπεδο.

Το e-toolkit του NE(W)AVE θα είναι προσβάσιμο για όλους χωρίς κόστος, και θα αποτελεί εκπαιδευτικό πόρο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Download: ENELESITDE DK

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στο e-toolkit του NE(W)AVE, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.