Έρευνα για τις δεξιότητες που απαιτούνται στα σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια επαγγέλματα

Αυτή η συνολική έκθεση είναι το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας για τις δεξιότητες που απαιτούνται για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του NE(W)AVE: reNEWable e-Vet learning.

Μέσω αυτής της συγκριτικής έρευνας, το Έργο επιδιώκει να προσφέρει μία γενική ιδέα της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και στη διαδικασία προσαρμογής των απαραίτητων δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους.

Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει τις αναντιστοιχίες μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις εργασίας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας των χωρών αυτών.

Για τους εταίρους του NE(W)AVE, τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για το περιεχόμενο του Open Online Course που θα αναπτυχθεί και θα προσφερθεί στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, με στόχο την αναβάθμιση και τη μετατροπή των υφιστάμενων «πράσινων» δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλάδου.

Download: ENELESITDE DK

Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για επαγγελματίες της εκπαίδευσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το έργο NE(W)AVE υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των μεντόρων, μέσω της παροχής εκπαίδευσης για την απόκτηση νέων ή τη βελτίωση των υπαρχουσών δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και εποπτείας, καθώς και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. Έχοντας αυτό ως στόχο, θα αναπτυχθεί το e-toolkit, ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα βασίζεται σε νέο εκπαιδευτικό υλικό που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να εκσυγχρονίσουν και να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρουν στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, προωθώντας τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του Έργου σε ευρύτερο επίπεδο και αξιοποιώντας για την ανάπτυξή του διάφορα εργαλεία (βίντεο, διαδραστικούς πόρους, κλπ.). Μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ αναμένεται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μεθόδους αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην ΕΕΚ, καθώς και να αυξήσουν τον ενδιαφέρον τους για τη χρήση της εξ αποστάσεως προσέγγισης και τις ευκαιρίες κινητικότητας για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. Καθώς λειτουργεί ως οδηγός, το e-toolkit διαθέτει υψηλές δυνατότητες προσαρμογής και μετάδοσης σε ευρύ επίπεδο.

Το e-toolkit του NE(W)AVE θα είναι προσβάσιμο για όλους χωρίς κόστος, και θα αποτελεί εκπαιδευτικό πόρο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Download: ENELESITDE DK

NE(W)AVE- Σύντομο μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας για μέντορες

Μέσω αυτού του σύντομου μαθήματος, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ εισάγονται στην οργάνωση διεθνών τοποθετήσεων για τους δικούς τους μαθητές σε εταιρείες, και μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τις μεθόδους αναβάθμισης ικανοτήτων στην ΕΕΚ και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για τη χρήση προσεγγίσεων ηλεκτρονικής μάθησης σε ευκαιρίες κινητικότητας για τους μαθητές τους. Ταυτόχρονα, μέσω αυτού του οδηγού, οι μέντορες της εταιρείας μπορούν να μάθουν πώς να φιλοξενούν μαθητές στις δικές τους εταιρείες και να κάνουν τη δική τους εμπειρία κινητικότητας μια πολύτιμη εμπειρία μάθησης και εργασίας.

Download: ENELESITDE DK

Από την ΕΕΚ στις θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: ευκαιρίες και προτάσεις

Όλες οι καλές πρακτικές που θα συλλεχθούν κατά την υλοποίηση του NE(W)AVE θα καταστούν διαθέσιμες σαν προτάσεις πολιτικής προς όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στον τομέα της ΕΕΚ και της ανανεώσιμης ενέργειας, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ώστε να ενδυναμωθούν οι ευρωπαϊκές, διατομεακές ενεργειακές πολιτικές. Αυτές οι προτάσεις που θα καλύπτουν ένα φλέγον ζήτημα όπως αυτό της ανανεώσιμης ενέργειας, θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές και εκπαιδευτική καθοδήγηση.

Ο στόχος του έργου NE(W)AVE είναι η διασυνοριακή υλοποίηση, αντιπροσωπεύοντας μια «εκπαιδευτική παρέμβαση που εστιάζει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μεταξύ νέων και εκπαιδευτών» (βλ. ‘Education policies and practices to foster tolerance, respect for diversity and civic responsibility in children and young people in the EU’, NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the EU, 2016). Η συνεισφορά των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για το διάλογο και τον προσδιορισμό κοινών πολιτικών.

Download: ENELESITDE DK

Brochure

ENITELDKDEES

Video Tutorials

Αυτά τα εκπαιδευτικά βίντεο δημιουργήθηκαν από την St.H και την Heliotec, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Προσφέρουν πρακτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεκλιμένες οροφές, καθώς και για τη βιομάζα και τους θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες.  Ο στόχος των εν λόγω βίντεο είναι η παροχή γνώσης σε εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν ή/και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στον κλάδο.

Open Online Course

Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ειδικούς
Ένα περιεκτικό μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν/προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον κλάδο