Το έργο

Το έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Υπόβαθρο:

Στις σημερινές διεθνείς συζητήσεις, η αποδοτικότητα των πόρων και η κοινωνία του χαμηλού άνθρακα έχουν καταστεί κεντρικά ζητήματα.

Το 2013, η ΕΕ αναγνώρισε την ανάγκη αλλαγής προς μία ανταγωνιστική, αποδοτική, και πράσινη οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Έως το 2050, οι πόροι της ΕΕ θα είναι βιώσιμα διαχειρίσιμοι, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, της ενέργειας, των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους. Η ΕΕ θα μειώσει τις εκπομπές της κατά 80% σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας του 1990.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν πάνω από ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, ενώ νέες τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες στον πράσινο τομέα θα επαναπροσδιοριστούν.

Παρόλο που εκπαίδευση σε ανώτερο επίπεδο είναι διαθέσιμη στον τομέα, η αγορά εργασίας έχει έλλειψη από ανθρώπινο δυναμικό με πρακτικές ικανότητες, οι οποίες δεν απαιτούν ακαδημαϊκή εκπαίδευση αλλά τεχνικές δεξιότητες.

Σε αυτό το σημείο έρχεται να συνεισφέρει το Έργο NE(W)AVE – reNEWable e-VEt

Γενικοί στόχοι του έργου

Η βελτίωση της γνώσης του τομέα ΕΕΚ στις χώρες εταίρους, σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια.

Η ενδυνάμωση των τεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων.

Η διάνοιξη μιας νέας πιθανής αγοράς για τους νέους που κατέχουν δεξιότητες πιο παραδοσιακών κλάδων, όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και οι τεχνικοί εγκατάστασης.

Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των καθηγητών και των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ.

Η διερεύνηση των επαγγελματικών προφίλ που αναζητούν οι εταιρίες του κλάδου.

Η βελτίωση της ικανότητας των νέων ανθρώπων να είναι ανταγωνιστικοί σε μία ανταγωνιστική αγορά.

Η προώθηση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης και της γνώσης στην Ευρώπη.

Μία ανάλυση των ελλείψεων σε κάθε χώρα

Ανάλυση για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών του κλάδου, τόσο σχετικά με το περιεχόμενο όσο και με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ειδικούς

Ένα περιεκτικό μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν/προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον κλάδο.

Ένα e-toolkit για δασκάλους και εκπαιδευτές

Ένα δωρεάν εκπαιδευτικό εργαλείο για δασκάλους και εκπαιδευτές, που αφορά στη διαδικτυακή εκπαίδευση και τη διαχείριση δράσεων κινητικότητας στην Ευρώπη.

NE(W)AVE- Σύντομο μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας για μέντορες

Ένας οδηγός για μέντορες εταιρειών που επιθυμούν να φιλοξενήσουν μαθητές στις εταιρείες τους και για εκπαιδευτές ΕΕΚ που επιθυμούν να συμπεριλάβουν τους μαθητές τους

Καλές πρακτικές

Οι καλές πρακτικές που θα συλλεχθούν κατά την υλοποίηση του έργου θα είναι διαθέσιμες προς όλους τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές, διατομεακές πολιτικές στον ενεργειακό τομέα.

News

NE(W)AVE: Meeting the Demand for Skills in Renewable Energy

NE(W)AVE: Meeting the Demand for Skills in Renewable Energy

In an age where renewable energies represent a growing and profitable industrial sector in Europe, it has become important to have a clear overview on the skills needed for jobs related to this field. In this regard, NE(W)AVE project aims to create, test...

NE(W)AVE: enhance your skills in the renewable sector

NE(W)AVE: enhance your skills in the renewable sector

Renewable Energies is a growing and profitable industrial sector in Europe. Despite its importance and great expectations of continuing growth, there is a lack of skilled personnel: very often installation and maintenance services are in the hands of young...

Επικοινωνήστε μαζί μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.