Το έργο

Το έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Upgrading skills

Το έργο προβλέπει πως νέοι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να αναβαθμίσουν και να εστιάσουν τις δεξιότητές τους στην ανανεώσιμη ενέργεια. Δεξιότητες που δεν θα είναι μόνο θεωρητικές, αλλά πάνω απ’ όλα πρακτικές.

Γενικοί στόχοι του έργου

Η βελτίωση της γνώσης του τομέα ΕΕΚ στις χώρες εταίρους, σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια.

Η ενδυνάμωση των τεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων.

Η διάνοιξη μιας νέας πιθανής αγοράς για τους νέους που κατέχουν δεξιότητες πιο παραδοσιακών κλάδων, όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και οι τεχνικοί εγκατάστασης.

Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των καθηγητών και των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ.

Η διερεύνηση των επαγγελματικών προφίλ που αναζητούν οι εταιρίες του κλάδου.

Η βελτίωση της ικανότητας των νέων ανθρώπων να είναι ανταγωνιστικοί σε μία ανταγωνιστική αγορά.

Η προώθηση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης και της γνώσης στην Ευρώπη.

Ανάλυση του χάσματος

Ανάλυση του χάσματος σε κάθε χώρα: για να εξεταστούν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές δυνατότητες, θα κληθούν σε συνέντευξη εκπαιδευτές, δάσκαλοι και εταιρίες ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες του κλάδου, τόσο σχετικά με τη θεματολογία όσο και με τις πραγματικές ανάγκες των εταιριών.

Νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Βασιζόμενο στα αποτελέσματα της ανάλυσης και σε εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά πρότυπα.

i

E – toolkit

για δασκάλους και εκπαιδευτές, σχετικά με τη διαδικτυακή εκπαίδευση και τη διαχείριση της κινητικότητας στην Ευρώπη

Καλές πρακτικές

Καλές πρακτικές που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα καταστούν διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα, τις εταιρίες και τις δημόσιες αρχές, ώστε να ενδυναμωθούν οι τομεακές πολιτικές στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη.

News

NE(W)AVE: Meeting the Demand for Skills in Renewable Energy

In an age where renewable energies represent a growing and profitable industrial sector in Europe, it has become important to have a clear overview on the skills needed for jobs related to this field. In this regard, NE(W)AVE project aims to create, test...

NE(W)AVE: enhance your skills in the renewable sector

Renewable Energies is a growing and profitable industrial sector in Europe. Despite its importance and great expectations of continuing growth, there is a lack of skilled personnel: very often installation and maintenance services are in the hands of young...

 

 

 

 

 

 

Contact usThis site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.