Έρευνα για τις δεξιότητες που απαιτούνται στα σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια επαγγέλματα

Αυτή η συνολική έκθεση είναι το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας για τις δεξιότητες που απαιτούνται για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του NE(W)AVE: reNEWable e-Vet learning.

Μέσω αυτής της συγκριτικής έρευνας, το Έργο επιδιώκει να προσφέρει μία γενική ιδέα της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και στη διαδικασία προσαρμογής των απαραίτητων δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους.

Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει τις αναντιστοιχίες μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις εργασίας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας των χωρών αυτών.

Για τους εταίρους του NE(W)AVE, τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για το περιεχόμενο του Open Online Course που θα αναπτυχθεί και θα προσφερθεί στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, με στόχο την αναβάθμιση και τη μετατροπή των υφιστάμενων «πράσινων» δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλάδου.

Download: ENELESITDE DK