Καλές πρακτικές

Από την ΕΕΚ στις θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: ευκαιρίες και προτάσεις

Όλες οι καλές πρακτικές που θα συλλεχθούν κατά την υλοποίηση του NE(W)AVE θα καταστούν διαθέσιμες σαν προτάσεις πολιτικής προς όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στον τομέα της ΕΕΚ και της ανανεώσιμης ενέργειας, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ώστε να ενδυναμωθούν οι ευρωπαϊκές, διατομεακές ενεργειακές πολιτικές. Αυτές οι προτάσεις που θα καλύπτουν ένα φλέγον ζήτημα όπως αυτό της ανανεώσιμης ενέργειας, θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές και εκπαιδευτική καθοδήγηση.

Ο στόχος του έργου NE(W)AVE είναι η διασυνοριακή υλοποίηση, αντιπροσωπεύοντας μια «εκπαιδευτική παρέμβαση που εστιάζει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μεταξύ νέων και εκπαιδευτών» (βλ. ‘Education policies and practices to foster tolerance, respect for diversity and civic responsibility in children and young people in the EU’, NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the EU, 2016). Η συνεισφορά των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντική για το διάλογο και τον προσδιορισμό κοινών πολιτικών.

Download: ENELESITDE DK

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις προτάσεις πολιτικής του NE(W)AVE, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.